Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Vennootschapsnaam; COTESE bvba

Maatschappelijke zetel: Hoogveld 98A – 9200 Dendermonde

info@cotese.be

02/532 02 24

BE 0808 959 709

RPR Gent afd. Dendermonde

Verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

 

1.1.         Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsoffertes en facturen door COTESE opgemaakt en op elke tussen COTESE en haar klant gesloten overeenkomst, en dit ongeacht of de woonplaats of de zetel van de klant in België of in het buitenland gelegen is.

 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van COTESE wordt geplaatst.

 

De website van COTESE werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door COTESE. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

 

Eenieder die een bestelling plaatst op de website – hierna genoemd ‘de klant’ – bevestigt een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en die het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit navolgend artikel 12.3 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

 

Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden

 

1.2.         Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst, aanvaardt de klant dat deze algemene verkoopsvoorwaarden integraal en onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de klant door het enkele feit van de bestelling, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van COTESE te kennen en te aanvaarden. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.


In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke tussen COTESE en de klant afgesloten schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst.
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Indien een van deze voorwaarden voor welke reden ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden die de klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door COTESE is ingestemd.

 

1.3.         COTESE behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van onze factuurvoorwaarden en die van het Belgische recht.

 

2. Totstandkoming van overeenkomsten en annulatie van de bestelling

 

2.1          Prijsoffertes gelden gedurende veertien (14) dagen vanaf de datum waarop zij werden opgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De offertes en contractvoorstellen van COTESE zijn vrijblijvend en binden COTESE als dusdanig niet. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of bestelbon.

 

2.2          Tussen COTESE en de klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van COTESE, de ondertekening van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de goederen.

 

2.3          De klant zal, in geval van annulering van de bestelling door de klant binnen 24 uur na een door COTESE bevestigde bestelling, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, behoudens het recht van COTESE om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Enige annulering van de bestelling na deze termijn van 24 uur is uitgesloten, behoudens akkoord van COTESE en mits betaling door de klant van de volledige prijs van de goederen.

 

3. Bestellingen via de webshop

 

  1. 1          Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.cotese.be

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden COTESE niet? COTESE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. COTESE is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft m.b.t. bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met COTESE via het algemene nummer 052/41.14.61.

 

Bestellingen via de website worden geacht voor niet beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het wetboek Economisch Recht, zoals ingevoerd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek Economisch recht. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen dienen dit te melden aan de klantendienst.

 

3.2          COTESE verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt, en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

 

3.3          COTESE behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstige vermoeden van voor COTESE onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

 

3.4          Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na de bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de klantendienst voor bijkomende inlichtingen via mail of op het telefoonnummer 052/41.14.61. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

 

4. Prijzen en betaling

 

4.1          De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of in de door COTESE meegedeelde prijslijsten.

 

Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van COTESE, zoals verhogingen van rechten en accijnzen op de te leveren goederen, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van de prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriële CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz., is COTESE gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

 

4.2 Voor de bestellingen via de webshop zijn de prijzen deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw met uitzondering van intracommunautaire zendingen aan houders van een btw nummer waar een btw-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven btw nummer.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden:

  •          Kredietkaart;
  •          Bankkaart;
  •          betaling via het online betalingssysteem

 

Nadat het systeem de betaling heeft aanvaard, bevestigt COTESE de bestelling via mail.

 

4.3          Voor de bestellingen niet via de webshop geplaatst, zijn de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van COTESE te 9200 Dendermonde, Hoogveld 98A binnen de op de factuur aangegeven termijn. Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar ontvangst als aanvaard beschouwd worden. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

 

4.4          De betaling dient te geschieden in EURO, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant.

 

4.5          Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 125 EURO onverminderd het recht van COTESE om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien is COTESE gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen.

 

Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur (i) is COTESE, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur; en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

4.6          Indien het vertrouwen van COTESE in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt COTESE zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt COTESE zich het recht voor, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding, de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, onverminderd het recht van COTESE op vergoeding van haar schade.

 

4.7          De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing en/of een afstand van huidige algemene voorwaarden met zich meebrengen. In alle gevallen zullen al onze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

 

4.8          Uitsluitend ten opzichte van een consument in de betekenis van het Wetboek Economisch Recht en indien aan hem niets kan verweten worden is COTESE een vergoeding verschuldigd conform de wettelijke bepalingen indien zij een van haar verplichtingen niet nakomt en meer bepaald deze van het goed te leveren binnen de voorziene termijn verhoogd met 2 maanden en behoudens overmacht. De onmogelijkheid van COTESE om zich te bevoorraden bij haar gebruikelijke leveranciers is een geval van overmacht in de betekenis van deze overeenkomst in het geval dat COTESE niet of niet meer over deze goederen beschikt in voorraad.

 

5. Levering en leveringstijd

 

5.1.         COTESE zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde bestellingen zo snel mogelijk af te handelen. De leveringstermijnen worden evenwel enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding of annulatie van de overeenkomst zonder uitdrukkelijke toestemming van COTESE.

 

5.2          Levering voor bestellingen via de webshop is voorlopig enkel mogelijk in de Europese landen.

De levering van via de webshop bestelde artikelen gebeurt op het door de klant opgegeven adres, of door ophaling op het adres van COTESE, de goederen worden bewaard tot één maand na de bevestiging van de levering.

COTESE is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

 

5.3          Voor de bestellingen die niet via de webshop werden geplaatst, ontstaat de verplichting te leveren slechts na de storting van een minimum voorschot van 30 %. De indicatief gegeven leveringstermijn begint slechts te lopen vanaf de stortingsdatum.

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geschiedt de levering van de goederen bij COTESE. De klant is verplicht om de goederen op de vooropgestelde leveringsdata te komen ophalen. De klant ondertekent bij inontvangstname de leveringsbon met vermelding van zijn naam en “voor ontvangst goederen”. De klant kan zich steeds laten vertegenwoordigen. Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de Klant niet werden afgehaald, worden de betrokken goederen op kosten en risico van de klant door COTESE bewaard voor een beperkte termijn. Deze bewarende maatregel schorst de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

 

De door COTESE aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van COTESE tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. Dit in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek, eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

Niettemin zijn de risico’s van het verlies of vernietiging van de goederen integraal ten laste van de klantvan zodra de goederen de firma verlaten.

 

Ingeval van niet-tijdige betaling zal COTESE het recht hebben om de goederen terug op te halen bij de klant op zijn risico en kosten, zelfs indien zij reeds geïnstalleerd of onroerend zijn geworden, dit zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, COTESE is daartoe door de klant ingevolge haar bestelling onherroepelijk gemachtigd, en zulks onverminderd de andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven.

 

Tot op het ogenblik van de integrale betaling, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht. De door de klant betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

7. Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij COTESE. De Klant heeft het recht binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Het herroepingsrecht is enkel geldig bij ongeopende verpakkingen.

 

Er is geen herroepingsrecht voor goederen die specifiek aangepast zijn naar de wensen van de klant (vb. goederen op maat en op bestelling) en evenmin voor goederen die reeds werden geplaatst, ingewerkt, samengesteld of afgehaald/geleverd.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

 

COTESE

Hoogveld 98A – 9200 Dendermonde

info@cotese.be

tel02/532 02 24

 

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax, e-mail) op de hoogte brengen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan COTESE heeft meegedeeld terug overhandigen bij COTESE. De klant is op tijd als hij de goederen terugbrengt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het retourneren van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt COTESE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal COTESE alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de klant terugbetalen nadat COTESE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door COTESE geboden standaard levering worden niet terubetaald.

 

8. Aansprakelijkheid en overmacht

 

COTESE (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke of zware fout. Voor overige fouten is COTESE niet aansprakelijk.

 

Ingeval COTESE aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van COTESE steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. COTESE is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Enkel de klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt.

 

De overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk en naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerking- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien COTESE wegens omstandigheden, die zich buiten haar schuld voordoen, verhinderd worden haar verplichtingen na te komen, dan heeft COTESE de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de klant te beëindigen.


Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

9. Gebreken - Waarborg

9.1          Geen enkele klacht betreffende de goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan COTESE is gericht kan binnen de vijftien(15) kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen aan COTESE gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument, leveringsbon en/of servicerapport in het bezit van COTESE of haar transporteur. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

 

Verborgen gebreken dienen binnen de vijftien kalenderdagen na ontdekking ervan gemeld te worden op de wijze zoals in dit artikel uiteengezet. Behoudens schriftelijk akkoord van COTESE zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit een akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Bij akkoord voor terugzending dienen de goederen binnen de 8 kalenderdagen behoudens in het geval van beschadiging, in ongeschonden staat en in de originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden.

 

9.2          COTESE verleent uitsluitend waarborg op door haar geleverde goederen. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of leverancier. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van welk danige aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. De klant dient de goederen in de werkplaats af te leveren en er weer op te halen, tenzij hij de verzending vraagt op zijn kosten en risico. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op kosten en risico van de klant, van de vervangingsonderdelen voor de door de klant aan COTESE binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle bijkomende kosten, zoals wettelijke heffingen op wisselstukken, invoerrechten, BTW en verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Alle in garantie vervangen goederen of onderdelen worden steeds eigendom van COTESE.

 

COTESE zal de door haar verkochte goederen voor zover daarvoor geen hierna vermelde bijzondere regeling geldt, vervangen door goederen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en / of formaten, indien de afnemer COTESE in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de goederen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden. Elke garantie aanspraak vervalt: bij ondeskundig gebruik, misbruik of gebruik van producten die afwijkt van de voorschriften van het product; ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag of overspanning; ingeval van reparaties, wijziging, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van de producten, die niet door het personeel van COTESE uitgevoerd zijn; ingeval van verkoop of verhuur van de produten aan derden; ingeval van niet nakoming van betalingsverplichtingen tegenover COTESE. Ook zal COTESE nooit gehouden zijn tot vergoeding van enige indirecte schade, noch van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van de schade of verliezen geleden door derden.

 

10. Werken

 

Ook voor werken en herstellingen is de garantie van COTESE beperkt tot het vervangen of herstellen van de door haar uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies, gebouwen en/of de inrichting valt nooit onder haar verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in de prijzen inbegrepen. Indien zij aan COTESE worden opgedragen, zullen zij per gepresteerd uur worden geleden door derden.

11. Ontbinding

 

11.1        Wanneer de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, zal COTESE het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onder meer per ter post aangetekende brief of telefax aan de klant. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van alle schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW, of minstens het maximale wettelijk toegelaten.

 

Alle overeenkomsten tussen COTESE en de klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan COTESE de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.

 

11.2        COTESE heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 door de klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant. In geval van ontbinding behoudt COTESE zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade (met inbegrip van de gederfde winst, administratiekosten, transportkosten, kosten voor stockering, enz) en worden alle vorderingen van COTESE op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

12. Oplevering

 

COTESE zal ten allen tijde het recht hebben om voor iedere gehele of gedeeltelijke levering, prestatie en/of herstelling een bestelbon, leveringsbon of servicerapport te doen ondertekenen door de klant of diens aangestelde. De oplevering der werken wordt steeds geacht gebeurd te zijn bij de beëindiging der werken en in ieder geval bij een ingebruikname.

 

13. Varia

 

13.1        Onverminderd enige andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. tekeningen, ontwerpen, berekeningen, enz., door COTESE uitgevoerd voor rekening van de klant en aan de klant overhandigd, eigendom van COTESE en worden in geen geval aan de klant overgedragen.

13.2        Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen COTESE en de klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

13.3        Alle onderdelen van de site van COTESE zijn exclusieve eigendom van COTESE. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die een automatische link willen instellen tussen de eigen site en die van COTESE, moeten hiervoor uitdrukkelijke toestemming vragen aan COTESE.

 

14. Aansprakelijkheid voor gebruik website

 

De website van COTESE is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over de producten en de activiteiten van COTESE. COTESE heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. COTESE heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

COTESE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventuele door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

15. Bescherming van de privacy

 

COTESE behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de klantendienst van COTESE of het contactformulier. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

 

16. Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv.: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

17. Handtekening en bewijs

 

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 

18. Geschillen

 

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Ieder geschil met betrekking tot COTESE valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde (België) bevoegd.

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant,dit formulier moet u enkel invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Cotese bvba, Hoogveld 98A, 9200 Dendermonde, info@cotese.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en)

Datum:

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is